Semalt Google mahabatlaryny nädip ulanmalydygyny bilýär


Gelende SEO-yňyzy marketing etmek üçin Google muny amala aşyrmagyň iň oňat usullaryny siziň ýaly web sahypalary bilen üpjün edýär. Google mahabatlaryny ýa-da Adsence-i ulanmak, SEO-dan has köp peýdalanmagyň we web sahypaňyza müňlerçe tomaşaçy almagyň ajaýyp usulydyr.

Semalt web sahypasyny internet tomaşaçylarynyň ekranyna goýmak üçin bu guraldan peýdalanýar. Birinji sahypa nädip girmelidigimiz baradaky gollanmamyza eýerýän bolsaňyz, şuňa meňzeş guralyň ulanylmagynyň näme üçin ähli zady üýtgedip biljekdigine düşünersiňiz.

Semalt ýaly bir kompaniýanyň bolmagy, beýiklige barýan ýoluňyza goldaw bermek web sahypasynyň eýesi hökmünde kabul eden iň oňat kararlaryňyzyň biridir. Sebäbi Semalt diňe bir birinji sahypa däl, eýsem SERP-de 1-nji orny eýeleýän ajaýyp web sahypalaryny döretmekde on ýyldan gowrak tejribe toplady.

Onlaýn iş alyp barmagyň degişme däldigine düşünýäris. Amazon ýaly çäklendirilmedik maliýe kömegi bilen köne we döredilen web sahypalary bilen bäsleşmeli bolsaňyz, bu hasam kynlaşýar, diňe marketing býudjeti diňe kompaniýanyňyzyň gymmatydyr. Bu, SERP gözleg motorlarynyň birinji sahypasyna girmegi has kynlaşdyrýar. SEO-ny gowy ulanmak bilen hem, web sahypaňyz Google-yň ilkinji sahypasyna çykmazdan ozal birnäçe aý ýa-da birnäçe ýyl sarp etmeli bolardy. Bu ýerde PPC mahabatlary ýa-da google mahabatlary hemme zady üýtgedip biler. Google AdWords, Google-yň gözleg netijesi sahypalarynda mahabatlaryny bahadan görkezmäge mümkinçilik berýän Google-yň mahabat hyzmatydyr. Bu mahabatlar Google SERP-iň ýokarky ýa-da aşaky böleginde bolup biler, ýöne adatça gözüňi özüne çekjek görnüşde döredilýär.

Google AdWords-dan peýdalanmak, web sahypalaryna tomaşaçylara hödürleýän hyzmatlaryny bu sahypasyna has köp traffik getirer diýen umyt bilen habar bermegiň umumy we täsirli usulydyr. Bu guralyň peýdaly bolup biljekdigine ynanýarys, şonuň üçin Google AdWords-ny işiňiz üçin ulanmak üçin käbir maslahatlary paýlaşmak isleýäris.

Google AdWords-dan peýdalanmagyň artykmaçlyklary

Internetde mahabat barada aýdylanda, ondan has gowulaşmaýar. Google, iň köp traffigi bolan web sahypasyna terjime edýän iň uly gözleg motorydyr. “Google AdWords” -y ulanmak, mahabat ýerleşdirip, traffiginden çykmagyň usulydyr. Bu, mahabatlaryňyz üçin has köp görüşlere we işiňiz üçin has köp müşderä terjime edýär. Emma Google mahabatlarynyň beýle ajaýyp bolmagynyň ýeke-täk sebäbi däl, başga-da birnäçe sebäpler bar.

Takyk nyşana almak

Google-yň köp maksatly opsiýalary bilen diňleýjileriňizi gaty takyklyk bilen nyşana alyp bilersiňiz. tomaşaçylary nyşana alýan we onuň peýdalary? Bu aýratynlyk, mazmunyňyzy gyzyklandyrýan bolmagy ähtimal mahabatlaryňyzy tomaşaçylaryň ekranyna goýmagy üpjün edýär. Telekeçiler bu potensial alyjylary geografiki ýerleşiş, ýaş, açar sözler we başgalar ýaly birnäçe esasda süzüp bilerler. Has gyzykly etmek üçin, Google kärhanalara mahabatlarynyň görkezilmegini isleýän gününi saýlamaga hem mümkinçilik berýär.

Bu aýratynlyk ýerli adamlar üçin köp peýdalary üpjün edýär. Gözlegler, tomaşaçylaryň 50% -iniň şol gün dükana baryp görýändigini görkezdi.

Maksatly aýratyn enjamlar

2013-nji ýylda Google AdWords-da täzelenenden soň, ulanyjylar mahabatlarynyň görkezilmegini isleýän enjamlaryň görnüşlerini saýlap bilerler. Bu aýratynlyk, kärhanalara noutbuklarda, planşetlerde ýa-da jübi telefonlarynda görkeziljek mahabatlaryny saýlamaga mümkinçilik berýär. Ulanyjylara mahabatlaryny Windows ýa-da iPhon ýaly belli operasiýa ulgamlarynda görkezmäge mümkinçilik bermek bilen bir ädim öňe gitdiler.

Diňe netijeler üçin töläň

Bu google mahabat kampaniýasynyň iň gowy aýratynlygy hasaplanýar. Munuň sebäbi, diňe görmek däl-de, basmak üçin pul gazanyp bilersiňiz. Şeýdip, puluňyz biderek bolmaz. Bu ýerde “Click Per Pay” mahabat modelini alýarys. Şeýlelik bilen, mahabat berip bilersiňiz we mahabat diňe netije berende töleýärsiňiz.

öndürijilik yzarlamasy

Google mahabatlary düzedişleriň ýa-da düzedişleriň nämä mätäçdigini duýmak üçin mahabatlaryňyzyň işleýşini yzarlamaga mümkinçilik berýär. Bu, tomaşaçylaryň sany, basmak we mahabatyňyzy göreniňizden soň eden işleri barada anyk maglumatlary almagyňyzy aňladýar. Google mahabatlaryna görä, kärhanalar mahabat üçin sarp edilen her 1 dollar üçin ortaça 2 dollar gazanýarlar. Bu, google mahabatlaryny ulanmak işiňiz üçin girdejili diýmekdir. Şeýle-de bolsa, bu her bir pudak üçin dogry däl.

Google mahabat hasabyňyzy gurmak

Bir gezek basmak üçin töleg mahabat usuly güýçli marketing guralydyr. Şeýle-de bolsa, kärhanalar diňe akylly we hünärli ulanylsa, peýdalaryndan peýdalanyp bilerler. Adwords hasabyňyzy ulanyp başlamazdan ozal maksatlaryňyzy anyklamaly. Has köp satmak we başlamaga howlukmak hakda süýji pikir bilen meşgullanmaly dälsiňiz. Onlaýn mahabat, hödürleýän zadyňyz barada gaty anyk bolmaly. Aslynda, web sahypaňyza ilkinji gezek girenlerinde sarp edijiler sizden önüm satyn almak kyn. Esasy, üpjün etmek ukybyňyza ynam we ynam döretmek üçin gatnaşyk döretmek we iýmitlendirmekdir.

Şol sebäpli bir işiň Google AdWords-dan peýdalanmak islemeginiň birnäçe sebäbi bolup biler. Olara şular girýär:
  • Satuw gazanmak
  • Hasaba alyş
  • E-poçta hasabyna ýazylmak
  • Gurşun nesli
  • Markanyň habardarlygyny ýokarlandyrmak we yzyna gaýtarmak bahasy

ingere düşmek sahypasy

Giriş sahypasy URL ýa-da web sahypasydyr mahabatyňyza basanyňyzdan soň gelýänler düşýär. Basmak möhüm zat däl. Diňe gaýtalanýan müşderileri edinmegiň başlangyjy. Elhenç gonuş sahypasy bar bolsa, gelýänler garaşýan zatlaryny alyp bilmedikleri üçin diňe gitmek üçin basarlar. Bu oňaýsyzlyga öwrülýär, sebäbi öwrülmez basmak üçin pul töläp başlaýarsyňyz. AdWords kampaniýasynyňyzyň üstünlikli bolmagy üçin ajaýyp giriş sahypasy möhümdir, sebäbi web sahypaňyzy optimizirlemäge we gelýänleri öňdebaryjylara ýa-da müşderilere öwürmäge kömek edýär.

Google AdWords hasaby açmak


1-nji ädim: Hasaba giriň

Ilkinji ädimiňiz, Google AdWords web sahypasyna girip, Google hasabyňyz bilen ýazylmak arkaly hasap döretmekdir. Google hasabyny entek döretmedik bolsaňyz, birini döretmeli bolarsyňyz. Alada etmeseňiz ýa-da biynjalyk bolaýmasaňyz kömek eder, sebäbi bu size birnäçe minut gerek bolar. Necessaryhli zerur maglumatlary dolduranyňyzdan soň, ilkinji kampaniýaňyzy döretmek üçin indiki sahypa girersiňiz. Şol sahypada,
Býudjetiňizi saýlamak, maksatly diňleýjiňiz kim, teklipleriňizi kesgitlemek we Mahabat düşündirişiňizi ýazmak ýaly aýratyn wezipeleri ýerine ýetirmek soralar?

2-nji ädim: Býudjetiňizi düzüň

Býudjet kesgitlemek sanawdaky iň esasy wezipe, sebäbi size hödürlenýän mahabat aýratynlyklaryny kesgitlär. Gündelik býudjeti kesgitlemek bilen, çykdajylaryňyzyň çäginden çykmajakdygyňyzy üpjün edip, bir günde aşa köp çykdajy etmek barada hiç wagt alada etmeli bolmaz. Munuň üçin näçeräk sarp etmek isleýändigiňizi kesgitlemegiň iň gowy usuly, her gün gelýänleriň sanyny bilmekdir. Bir gezek gutaransoň, býudjetiňizi walýutaňyza girizýärsiňiz we indiki ädime geçmek üçin tygşytlaýarsyňyz.

3-nji ädim: Maksatly diňleýjiňizi saýlaň

Bu ädimde diňleýjileriň geografiki ýerleşişini kesgitläp bilersiňiz. Hyzmatlaryňyz ýer ýüzündäki hemmeler üçin elýeterli bolman biler, şonuň üçin zerurlykdan köp pul sarp etmezligiňiz üçin maksatly diňleýjiňiziň ýerleşýän ýerini saýlamaly bolarsyňyz.

4-nji ädim: Tor saýlaň

Indiki ädim, Google-yň Gözleg tory we Ekran Ulgamynyň arasynda haýsysyny saýlamagyňyzdyr. Bu saýlaw gaty möhümdir, sebäbi mahabatlaryňyzyň google SERP-de (gözleg tory) ýerleşdirilmegini ýa-da mahabatlaryňyzy görkezýän islendik web sahypasynda görkezilmegini isleýän bolsaňyz,

5-nji ädim: Açar sözleriňizi saýlaň

Açar sözler gözleg sözleri ýa-da ulanyjy Google gözleg gutusyna girýär. Bular google-yň mahabatlaryňyzy gözleg ulanyjylarynyň girişleri bilen baglanyşdyrmak üçin ulanýan sözleri. Google mahabatlary bilen, mahabatyňyzyň SERP-de peýda bolmagyna sebäp bolup biljek takmynan 15-290 açar söz saýlap bilersiňiz. Birneme başlamak we wagtyň geçmegi bilen sanyny köpeltmek kararyna gelip bilersiňiz. Şeýle hem, ähli sütünleri işjeň däl açar sözler bilen doldurmakdan has güýçli açar sözleri saýlamak has ygtybarlydyr.

Google mahabatlarynyň söwda ulgamy ýaly işleýändigini aýdanymyzda ýadyňyzdamy? Gözlegiň göwrümi ýokary bolan açar sözler, teklip etmek üçin gaty gymmat bolmagy ähtimal. Şonuň üçin has köp açar söz saýlamak ýa-da ýokary gözleg göwrümi bolan açar sözleri saýlamak size iki $ has köp çykdajy edip biler.

6-njy ädim: Teklipiňizi düzüň

Bu etapda, näçeräk isleg bildirýändigiňizi kesgitleýärsiňiz. Bu ýerde, her gezek basylanda näçe tölemäge taýýardygyňyzy görkezýärsiňiz. Google muny müşderilere goldaw bermek üçin ulanýar, şonuň üçin her gezek mahabat görkezişiňizi görkezmek üçin bäsleşigiňizi satyn alyp ýa-da ýeňip bilersiňiz.

Pro maslahat hemişe birnäçe mahabaty işleýär. Mahabatlaryň sany näçe köp bolsa, şonça-da üstünlik gazanmak mümkinçiligiňiz şonça gowy !!!

mass gmail